เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์จัดสร้างขึ้นเพื่อให้คนที่สนใจทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้สืบค้นข้อมูลเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีหลักคำสอนที่น่าเชื่อถืออีกมากมายและที่มาและคำสำคัญของประเพณีต่างประเทศและวัฒนธรรมต่างประเทศและหลักความเชื่อของชาวต่าวงประเทศอีกด้วย เพื่อไปศึกษาใช้ในชีวิตประจำวัน